Bas Förbund logo

Dokument

Kölista till båtplats

Listan uppdateras minst 1 gång per år. Hamnkapten delar ut båtplatser vartefter de blir lediga.

Enligt  § 17.1.2 i stadgarna gäller följande:

Båtplatsnyttjarens skyldigheter
Båtägare är skyldig att hålla sin båt försäkrad och på begäran avge uppgift om försäkringsbolag och
försäkringsnummer. Båtplatsnyttjare som inte rättar sig efter anmaning förlorar nyttjanderätten.
Båtägare är skyldig hålla sin båt säkert förtöjd.

Uppstår skada på båt är den båtägare vars båt orsakat skadan ersättningsskyldig.
Båtplatsnyttjare som inte avser att använda hyrd båtplats under båtsäsongen är skyldig att anmäla
detta till hamnkaptenen. Denna anmälan skall göras senast den 31 december året före avsedd
båtsäsong. Tillfälligt ledig båtplats uthyrs för ett (1) år i sänder till annan medlem med ledning av
kölistan.

Möjlighet att ”låna ut” nyttjanderätten begränsas till tre (3) år. Därefter kan medlemmen på egen
begäran återföras till båtplatskön. Styrelsen kan besluta om dispens i särskilda fall.
Båtplatsnyttjare är skyldig att även vintertid ansvara för tillsyn och skötsel av förtöjningsutrustning
(bom och flytkropp) för undvikande av skador.

Kolista_batplats_2022.pdf