Bas Förbund logo

Dokument

Hall 9,5 m

Enligt stadgarna gäller följande för båthallar:

19.1.1 Båthall
Samtliga båthallar är klubbens egendom.
Nyttjanderätt till båthall kan endast förvärvas av medlem som har båtplats i klubbhamnen och vars
båt får plats i hall som förvärvas.
Fördelning av båthall sker enligt kölista för respektive hallstorlek och för vilken styrelsen ansvarar.
Två i följd avböjda erbjudanden om övertagande av nyttjanderätt till båthall medför nedflyttning till sist
i kön.
Överlåtelse av nyttjanderätt till båthall skall godkännas av styrelsen eller av styrelsen utsedd ledamot.

Båthall får endast användas för förvaring av egen båt och vars försäkring är utställd på hallnyttjarens
(make, maka eller sambo).
Tillfälligt kan båthall uthyras men då endast till annan klubbmedlem och efter godkännande av
styrelsen eller av styrelsen utsedd ledamot.
Båthallsnyttjaren har i övrigt att rätta sig efter det mellan klubben och båthallsnyttjaren träffande
nyttjanderättsavtalet.

Kolista_Hall_95_m_2022.pdf