Bas Förbund logo

Dokument

Lista för kö till sjöbod

Enligt stadgarna gäller följande för sjöbodar:

17.3 Sjöbodar
17.3.1 Allmänt
Samtliga sjöbodar är klubbens egendom och kan endast hyras av medlem som har nyttjanderätt till
båtplats. Av detta följer att medlem som under en tid av tre (3) år inte nyttjar sin båtplats för eget bruk
förlorar nyttjanderätten till sjöbod i likhet med stadgarna avseende utlånad båtplats (§ 17.1.2).
Därefter kan medlem efter begäran återföras till sjöbodkön.

Sjöboden disponeras gemensamt med maka, make eller sambo under förutsättning att hen är
medlem. Make, maka eller sambo som är medlem kan efter begäran registreras som innehavare av sjöbod.
Vid dödsfall kan sjöbod överföras till make, maka, sambo eller barn som är medlem vid dödstillfället
och med hänsyn taget till vad som påbjuds i § 3.4.4.

17.3.2 Sjöbodnyttjarens skyldigheter
Sjöbodnyttjare är skyldig att vid uppmaning utföra vissa reparations- och underhållsarbeten på hyrd
sjöbod. Underlåtenhet som medför förfall (vanvård) innebär risk för förlust av hyresrätten.
Pallningsvirke och dylikt får inte placeras på tak eller under bod.
Bildäck får inte förvaras i sjöbod.
Mer motorbränsle än vad som försäkringsföreskrifterna medger får inte förvaras i bod.
Användning av kokplatta, elelement liksom handhavande av öppen eld i sjöbod är strängeligen
förbjudet.
Brott mot bestämmelserna i detta stycke medför förlust av hyresrätt och risk för uteslutning ur klubben.

Kolista_sjobod_2022.pdf